Search form

Markos 14:35

35Tidéw béno, ménférayu dob berowe gumaha témabar. Atin méntéléngkéb dob fantade brab déménasal mongot bé amuk fakay saén, énda damén mérigoy ni kérasay dob Beene.