Search form

Markos 14:36

36Déménasal mano, “Abay, fakay gérigono moy kéluhanane. Mélaw kago fédayaén Begén mérasay séko. Endob i kaame kétayan i mérigowe damén, békén i kagéne kétayan.”