Search form

Markos 14:37

37Tidéw béno, ménséfule mangéy dob de téléw ni gétéw kuyugén, atin énggito no bero énggéfidong. Atin ménbéréh dob Simon Pedrowe mano, “Simon, géfidong go? Aw énda wayo gétulik go fiyon ségéuras saén?”