Search form

Markos 14:40

40Tidéw béno, ménséfule man, brab énggito no bero énggéfidong man, non toow ro fo manat. Atin énda gétiga roy ati fiyowe kébéréh ro dob Jesuse.