Search form

Markos 14:41

41Atin ménagéw man i Jesuse atin énda mérugayén tidéw béno, ménséfule dob gétéléw ne gule, brab ménbéréh dob berowe mano, “Aw tafay gom séna fidong brab témérén? Na, énggumahén i urase. Téngténg gom, i Nga i Kéilawane, sani Begéne fékéfo dob de ménsala étéw.