Search form

Markos 14:45

45Mélaw amun énggégumah i Judase, ménfégédét dob Jesuse brab ménbéréh mano, “Maistéro.” Atin narékén.