Search form

Markos 14:58

58“Enggélingoo key i kébéréh ne mano, ‘Binasané kuy lawi i Tuluse ni rénigoy de kéilawan, brab amuk méifus i téléwe gétérésangan, rémigowu man ségiyo lawi i Tuluse békén rénigoy kéilawane.’ ”