Search form

Markos 14:61

61Endob énda séménumbul i Jesuse, ménantés saén. Atin ménénginsa man i gérotore fadi mano, “Aw Beemey Kristowe, Nga i ménbantuge Tulus?”