Search form

Markos 14:62

62Atin séménumbul i Jesuse mano, “Hoo, Begén. Atin gito gom moso Begén, sani Nga i Kéilawane, mésar fingé dob kuwonoy barakatane Tulus. Atin gito gom Begén dob de rawén séfuleu tidéw dob lawayo.”