Search form

Markos 14:64

64Non énggélingoo tomén i mékémurkae kébéréhén. Ati karang gome de fatut rigoné tom?”

Atin kéluhana ro kénukum ro bé fatut féléhuén.