Search form

Markos 14:65

65Tidéw béno, i de dumo bero dénuraa roy Jesuse. Atin ténléb roy de moto no bé munsalawe brab ténafés ro brab fén-antuk ro de ké ati téménafése de. Atin i de guwardiya, génamak ro brab lénubag ro.