Search form

Markos 14:66

Dénirung Pedrowey Jesuse

66Atin amun diyo sénay Pedrowe dob fésayaway lawie ni, téménara i ségétéwe kénogon sugu-suguéy gérotore fadi.