Search form

Markos 14:8

8I ni libun, rénigo noy gagané nuwe. Lénulawa no fégéféamut i lowoh guwe inok métafayan i kélébénge Begén.