Search form

Markos 15

I kékukume bé Jesuse

1Atin modor géfuwén, i de odoroy de fadi ménsélimud ro beroy de odoroy de Judio brab de témoro bé kitabe brab kéluhanay de kéfédéway de Judio. Atin ménagayun ro. Mélaw nikét roy Jesuse bé de sangkali brab narak ro nuwit ro mangéy dob Pilatowe, sani méguléwe tidéw Roma, atin naté ro dob beene. 2Atin fénénginsaa Pilatowey Jesuse mano, “Aw Beem i Datu i de Judio?”

Atin séménumbul i Jesuse mano, “Beem i ménbéréh de.”

3Atin i de odoroy de fadi ténébo roy Jesuse bé médoowe kétébo ro de. 4Mélaw ménénginsa man i Pilatowe mano, “Sedek énda sémumbul go? Non énggélingoo moy de médoo do kétébo ro Beem.”

5Endob énda fo séménumbul i Jesuse. Atin mélaw ménggaif i Pilatowe.

6Ménrigoy ni dob gaiwe kanduli ro féndawét Témara. Atin i adat Pilatowe, sénga kanduli Témara, témangéy ségétéw férisu, been i niy ongotéy de étéw de. 7Atin bé béno gai, wén i ségétéwe férisu féndawét Barabas. Ménférisu beroy de dumo no ménsétiboh bé de gémamak kukuman. Ménméléhu étéw bé no késétiboh ro. 8Mélaw amun ménlimud i de étéw ménfégédét ro dob Pilatowe ongoté ro ké témangéy ségétéw férisu, 9ménénginsa i Pilatowe mano, “Kétaya kom ké fésuté kuy datu gome do Judio?” 10Rénigo noy ni non énggétiga noy funay de odoroy de fadi ménaté bé Jesuse non méndaléw ro de.

11Endob i de odoroy de fadi fénkérit roy de ménlimud do étéw atin mélaw nongot ro dob Pilatowe ké tangéyé noy Barabase mangéy dob berowe. 12Atin ménbéréh man i Pilatowe dob de étéw mano, “Ati mélaw i kérigo gu bé ni lagéy féndawét gom ‘Datu i de Judio’?”

13Endob i de étéw ménkes ro maro, “Kélabo gom dob kruse!”

14Atin ménénginsa i Pilatowe mano, “Sede? Ati tetee rénigo no ula-ula?” Endob i de étéw ménkes ro man minut fo métanug bé i Jesuse kélabonén dob kruse.

15Tidéw béno, ménuyot i Pilatowe ké fiyoy de fédéw i de ménlimud do étéw. Mélaw féntangéyén i Barabase, atin fénbadasén i Jesuse brab fénatéén dob berowe inok kélaboné ro dob kruse.

16Tidéw béno, i de sundalo nuwit roy Jesuse mangéy mahur dob fésayaway lawi i odorone tidéw Roma. Atin lénimud roy kéluhanay de dumo ro sundalo ségébataliyon. 17Atin fénkégal roy Jesuse bé furowe métaah kégal maak datu, brab lénuku roy suwarane kélég atin fénsayaf ro bé Jesuse. 18Tidéw béno, ubo-ubo basana ro maro, “Méraru damén i Datu i de Judio!” 19Atin bénadas roy uléw ne bé kayéwe brab dénuraa ro, brab léningkuwédo ro ubo-ubo basana ro. 20Atin amun énggilid ro déniyangka, kénda roy furowe kégal brab fénkégal ro dey kaane insod. Tidéw béno, nuwit ro mésut dob Jerusalem atin nangéy ro kénlabo dob kruse.

Kénlabo roy Jesuse dob kruse

21Atin amun diyo ro séna dob de aguwon, énggébalaka roy étéwe féndawét Simon tidéw dob ingéde Siren, abay Alejandrowe brab Rufo. Béno sénay kégumah ne dob no ingéd tidéw dob de safadén. Atin fénégés ro démuwal bé krus Jesuse. 22Atin nuwit roy Jesuse mangéy dob gonone féndawét Golgota (i atag ne “gonoy kulobong uléwe”). 23Atin niraya roy Jesuse arak lénawékon uwa, éndob énda éndotén de. 24Tidéw béno, i de sundalo kénlabo roy Jesuse dob kruse brab sénsaar-saar roy de kégalén, sénkungkungo roy ati gégédote bé séngae de sélafin. 25Géraraan lémowot i térésange bé kékélabo ruwe bé Jesuse dob kruse. 26Atin diyo dob kruse wén i ménténae sulat bé kétébo ruwe de mano, “Datu i de Judio”. 27Kénlabo ro soy ruwowe gétéw ménakaw dob de krus. I sébaane de fingé dob kuwono Jesuse, brab i sébaane de fingé dob biwong Jesuse. 28Mélaw méntuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, “Kénarang roy Beene ségétéw bé de ménsala étéw.”

29Atin i de témara dob no, déniyangka roy Jesuse brab dangu-danguo ro inok duwoyé ro, brab maro, “Hoy! Aw békén ba Beem i ménbéréhe bé binasané moy lawi i Tuluse brab rigoné mo man bé téléwe gétérésangan? 30Lus go mélaw dob krusa nan brab tabanga moy kaame lowoh.”

31Atin ségiléw so bé niy kédiyangka i de odoroy de fadi de brab de témoro bé kitabe. Ménsébéréh-béréh ro maro, “Ténabangén i de ségiyo étéw inok énda méléhu ro, éndob énda gétabanga noy kaane lowoh inok énda méléhuén. 32Amuk Beeney Kristowe, sani datu tome do Judio, fatut mélus béleewe ni tidéw dob kruse ni inok gito tom brab géféginugut tom de.”

Atin i de ruwo gétéw énggéséréngan de ménklabo dob de krus, déniyangka ro soy Jesuse.

I kéléhu Jesuse

33Amun géutuhén, ménwaléy délémon i kéluhanay de gonon dob duniyae taman géraraan lémudug i térésange de. 34Atin amun géraraan lémudug i térésange de, téménawag i Jesuse métanug mano, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” I atag ne “Tulus gu, Tulus gu, sedek ténagakém Begén?”

35Atin i de dumoy de étéw diyo énggégélingo de, ménbéréh ro maro, “Fégélingo gom, tawagé noy Eliase.” 36Atin i ségétéwe bero diyo, ménagayas éndotén i maake gafas brab nérémén dob mélémuwe arak. Tidéw béno, féndiyoén dob kayéwe brab féndiyoén dob ba Jesuse inok éséfé no. Atin ménbéréh i ni étéw mano, “Fédaya gomén. Tuliké tom ké gégumah i Eliase émfélus de.”

37Tidéw béno, ségule man ménkes i Jesuse, atin ménléhuén.

38Sonom béno, i rindunge dob lawi i Tuluse ruwoy ménsésédaya nuwe, ménkusi tidéw rotor mangéy fantad. 39Atin i odoroy de sundalo téménindég dob adafay krus Jesuse, énggélingoo noy kéékes Jesuse brab énggito noy kéléhu ne. Ménbéréh i ni sundalo mano, “Tintu fo Nga i Tulusey ni lagéy.”

40Atin diyo soy de libun kémulay gétangka tidéw dob no, ro Maria Magdalena, brab Maria idéng Jose brab ménguwéde séna Santiago, brab diyo soy libune Salome. 41I de ni do libun, ménfuray ro bé Jesuse brab ténabang ro amun diyo de séna dob Galilea. Atin diyo soy de médoo na do libun ménodor de mangéy Jerusalem.

I kélébénge bé Jesuse

42Bé béno gai, témégénén i térésange bé kétafay ruwe bé gétunduge de fuweh, sani gai kétéréne. 43Mélaw énggumah i ségétéwe lagéy féndawét Jose, tidéw Arimatea. Beeney ségétéwe bé de kéfédéway de Judio, brab toow fo fégadatan. Brab ongot-ongoté noy kégumah i kéféguléw i Tuluse. Atin i Josehe ménbaraw ménangéy dob Pilatowe nongotén i bangkay Jesuse. 44Atin i Pilatowe, ménggaif non magad i kéléhu Jesuse. Mélaw féntawagén i odoroy de sundalo brab ménénginsa ké ménrugayén i kéléhu Jesuse. 45Amun énggélingoo noy kébéréh i odoroy de sundalo bé tintu fo ménléhuén i Jesuse, ténungkasén i Josehe médot de. 46Mélaw i Josehe, bénléyén i futee safut brab amun ménkédanén i bangkay Jesuse dob kruse, bénausén bé safuto no. Atin féndiyoén dob lébénge ténosong dob rangih i fingase. Tidéw béno, kénriringén i dakéle batéw mangéy dob béngaway lébénge ni fénggétélébén de. 47I Maria Magdalenawe brab Mariahe idéng Josehe ténéngténg ro brab énggito roy lébénge fénggonon bé bangkay Jesuse.