Search form

Markos 15:31

31Atin ségiléw so bé niy kédiyangka i de odoroy de fadi de brab de témoro bé kitabe. Ménsébéréh-béréh ro maro, “Ténabangén i de ségiyo étéw inok énda méléhu ro, éndob énda gétabanga noy kaane lowoh inok énda méléhuén.