Search form

Markos 15:34

34Atin amun géraraan lémudug i térésange de, téménawag i Jesuse métanug mano, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” I atag ne “Tulus gu, Tulus gu, sedek ténagakém Begén?”