Search form

Markos 15:36

36Atin i ségétéwe bero diyo, ménagayas éndotén i maake gafas brab nérémén dob mélémuwe arak. Tidéw béno, féndiyoén dob kayéwe brab féndiyoén dob ba Jesuse inok éséfé no. Atin ménbéréh i ni étéw mano, “Fédaya gomén. Tuliké tom ké gégumah i Eliase émfélus de.”