Search form

Markos 15:40

40Atin diyo soy de libun kémulay gétangka tidéw dob no, ro Maria Magdalena, brab Maria idéng Jose brab ménguwéde séna Santiago, brab diyo soy libune Salome.