Search form

Markos 15:41

41I de ni do libun, ménfuray ro bé Jesuse brab ténabang ro amun diyo de séna dob Galilea. Atin diyo soy de médoo na do libun ménodor de mangéy Jerusalem.