Search form

Markos 15:44

44Atin i Pilatowe, ménggaif non magad i kéléhu Jesuse. Mélaw féntawagén i odoroy de sundalo brab ménénginsa ké ménrugayén i kéléhu Jesuse.