Search form

Markos 15:7

7Atin bé béno gai, wén i ségétéwe férisu féndawét Barabas. Ménférisu beroy de dumo no ménsétiboh bé de gémamak kukuman. Ménméléhu étéw bé no késétiboh ro.