Search form

Markos 16

I kétébule Jesuse

1Amun ménifus i gaiy kétéréne, i Maria Magdalenawe, brab Mariahe idéng Santiagowe, brab Salomewe, ménléy ro do fégéféamut inok fédiyoé ro dob bangkay Jesuse. 2Atin toow séna fo géfuwén bé no Duminggu, amun sémbang i térésange, ménangéy ro dob lébénge. 3-4Atin amun diyo ro dob de aguwon, ménséuret-uret ro maro, “Ati sékoy kémériringe bé batéwe tidéw dob béngaway lébéngo no inok géahur tom?” Non toow fo dakél i batéwo no. Endob amun énggumah ro, brab ténéngténg ro, énggito roy batéwe fénggétéléb bé béngawane ménkériring. 5Amun ménahur ro dob lébénge ni, énggito roy ségétéwe kénogo lagéy ménsar fingé kuwonon, brab kéménégal fute. Atin toow ro fo ménggaif.

6Atin ménbéréh i ni lagéy mano, “Kagom mégaif. Gétiga ku sélédé kom i Jesuse tidéw Nasaret, sani fénléhue dob kruse. Endob éndaén dini no, non méntébuleén. Téngténg gom, ay ni féniroo ruwe de. 7Na, agéw gom, brab uret gom i ni kébéréh dob de kuyugén labi na fo dob Pedrowe, bé métah begom i Jesuse mangéy Galilea. Diyo gito gom, loo bé kébéréh ne de dob begome bé do gétah.”

8Tidéw béno, i de ni libun, ménsut ro tidéw dob lébénge ni brab léménéntu ro magéw. Non toow ro fo ménggilak brab ménggaif. Atin énda énggéureto roy ni dob de ségiyo non ménggilak ro.

I de kétéfégito Jesus

9Amun méntébule i Jesuse bé toowe géfuwén bé no Duminggu, méntéfégito sungu dob Maria Magdalenawe, sani libune fénféraréy Jesusey de fitéw gétéw saitan tidéw dob beene. 10Atin i Mariahe ni, ménangéy dob de kuyug Jesus, bé lala ruwe rémuung brab kémérew fantag bé kéléhu Jesuse. Atin nuretén dob berowey fantage bé kétébule Jesuse. 11Endob amun énggélingoo roy kébéréh ne bé méntébule i Jesuse brab énggito no, énda ménunur ro de.

12Amun énggilid i ni, méntéfégito man i Jesuse bé ségiyowe falasén dob ruwowe gétéw bé de kuyugén bé lala ruwe magéw dob de aguwon mangéy dob de safad. 13Atin ménséfule ro mangéy Jerusalem brab nuret roy ni dob de dumo ro do kuyug. Endob énda ménunur ro bero.

14Atin tidéw béno, méntéfégito man i Jesuse dob de folo bra sébaan gétéw do kuyugén bé lala ruwe mama. Atin nugarén bero sabaf bé kulang i kéunur ruwe, brab sabaf métégas i de uléw ro funa ro énda munur bé kéuret i de énggégito de tidéw bé kétébule ne. 15Atin ménbéréh i Jesuse dob berowe mano, “Angéy gom dob kéluhanay de gonon dob duniyae ni, brab uret gom i Fiyowe Uret dob kéluhanay de étéw. 16Atin i kéluhanay de munur brab mébautis, méfukas ro. Atin i kéluhanay de énda munur, mékukum ro. 17Atin i de munur géféténgténg ro bé de ni do tanda bé barakat guwe: Géféféraréy ro do saitan, usaré roy dawét guwe. Atin gésébéréh ro bé de ségiyo késébéréh énda gétiga ro de. 18Atin amuk géfurut ro do ulé, taloo no géiném ro udenén bisa, énda gésug-sug ro. Atin tégéné roy de uléw i de déméruun brab géféadi-adino ro bero.”

I kédiyat Jesuse

19Atin amun énggilid i Kadnane Jesus bé kébéréh ne dob berowe, féndiyat i Tuluse mangéy dob lawayo brab ménsar fingé dob kuwonoy Tuluse. 20Atin i de kuyugén ménagéw ro mangéy muret dob kéluhanay de ingéd. Atin i Kadnane ténabanga no bero brab fénggito noy toow i kéuret ruwe bé kéférigo nuwe bero bé de mékégaif galbék.