Search form

Markos 16:17

17Atin i de munur géféténgténg ro bé de ni do tanda bé barakat guwe: Géféféraréy ro do saitan, usaré roy dawét guwe. Atin gésébéréh ro bé de ségiyo késébéréh énda gétiga ro de.