Search form

Markos 16:2

2Atin toow séna fo géfuwén bé no Duminggu, amun sémbang i térésange, ménangéy ro dob lébénge.