Search form

Markos 16:3-4

3-4Atin amun diyo ro dob de aguwon, ménséuret-uret ro maro, “Ati sékoy kémériringe bé batéwe tidéw dob béngaway lébéngo no inok géahur tom?” Non toow fo dakél i batéwo no. Endob amun énggumah ro, brab ténéngténg ro, énggito roy batéwe fénggétéléb bé béngawane ménkériring. 5Amun ménahur ro dob lébénge ni, énggito roy ségétéwe kénogo lagéy ménsar fingé kuwonon, brab kéménégal fute. Atin toow ro fo ménggaif.