Search form

Markos 16:5

5Amun ménahur ro dob lébénge ni, énggito roy ségétéwe kénogo lagéy ménsar fingé kuwonon, brab kéménégal fute. Atin toow ro fo ménggaif.