Search form

Markos 16:6

6Atin ménbéréh i ni lagéy mano, “Kagom mégaif. Gétiga ku sélédé kom i Jesuse tidéw Nasaret, sani fénléhue dob kruse. Endob éndaén dini no, non méntébuleén. Téngténg gom, ay ni féniroo ruwe de.