Search form

Markos 16:8

8Tidéw béno, i de ni libun, ménsut ro tidéw dob lébénge ni brab léménéntu ro magéw. Non toow ro fo ménggilak brab ménggaif. Atin énda énggéureto roy ni dob de ségiyo non ménggilak ro.