Search form

Markos 2

Nuwa Jesusey ségétéwe kimoyén

1Amun ménifus i firoye gétérésangan tidéw béno, ménséfule i Jesuse mangéy Kafernaum. Atin ménlégéb i urete bé ménule mangéy diyo. 2Mélaw toow fo médooy de étéw ménangéy sélimud dob lawie batio Jesuse. Atin non toow ro fo médoo, éndaén i gonon de fiyon fo dob fésayawane. Atin nuret Jesuse beroy kébéréh i Tuluse. 3Bé lala ne témoro, énggumah i fote gétéw lagéy ténanggung roy ségétéwe kimoyén, uwité ro damén mangéy dob Beene. 4Endob énda i fiyo kélawang ro dob Jesuse, non bé médoowe do étéw. Mélaw ménénik ro dob atéf i lawie. Tidéw béno, ténosong roy atéfe dob gataga Jesuse. Amun méntosongén, ténuntu roy ténanggunge ni kimoyén. 5Amun énggito Jesusey kéféngintoow ruwe, ménbéréh dob ni étéw kimoyén mano, “Adih, i de salaém ménfésagadén.”

6Tidéw béno, i de témoro bé kitab i de Judio ménsar diyo, séfénginsa-nginsa i de fédéw ro maro, 7“Sedek émbéréh mékémurka i ni étéw? Enda i géfésagad bé de sala ké békén i Tuluse saén!”

8Endob bé béno so, énggétiga Jesusey de itunga ro. Mélaw ménbéréh dob berowe mano, “Sedek sébéréh gom loo bé nan dob de fédéw gom? 9Toow na fo mélému béréhén, ‘I de salaém ménfésagadén.’ Non énda gito no ké wén i barakat gu de rémigo. Endob toow fo mérégén béréhén, ‘Tindég go, furutém i iroo muwa nan, brab agéw go.’ Non giton ké wén i barakat gu de rémigo. 10Endob féfégétiga ku begom i fantage bé Nga i Kéilawane, sani Begéne. Wén i barakat gu brab kuwagib gu dob duniyae ni émfésagad bé de sala.” Tidéw béno, bénréhén dob kimoyéne ni mano, 11“Béréhé ku beem, tindég go, furutém i iroo muwa nan, brab ule go.”

12Sonom béno, téménindég i kimoyéne ni dob téngaanga ruwe, brab fénurutén i iroo nuwe, brab ménagéw. Atin i kéluhanay de étéw diyo, toow ro fo ménggaif brab dénayéw roy Tuluse maro, “Enda nay énggito tom tidéw féganay loo bé ni.”

13Tidéw béno, i Jesuse ménangéy man dob fédoror i dogote Galilea. Atin énggumah i de médoo do étéw brab ménlimud ro dob Beene. Atin féngganaya noy témoroe bero. 14Tidéw béno, méntaus i Jesuse magéw. Atin énggito noy ségétéwe étéw kémubra buwis féndawét Lebi, nga Alfeo ménsar dob de kubranan buwis. Brab ménbéréh i Jesuse dob beene mano, “Odor go Begén.” Tidéw béno, téménindég brab ménodor bé Jesuse.

15Enda mérugayén tidéw béno, diyo i Jesuse mama dob lawi Lebiwe. Atin diyo soy médoowe do étéw kémubra buwis brab médoo do ménsala étéw ménsar mama séréngan bé Jesuse brab de kuyugén, non médoo ro ménfuray bé Jesuse. 16Atin i de témoro bé kitab i de Judio do Fariseo, amun énggito roy Jesuse mama séréngan bé de ménsala étéw brab de kémubra buwis, ménénginsa ro dob de kuyug Jesus maro, “Sedek ménsélawék i Jesuse mama bé de kémubra buwis brab de ségiyo tete étéw?”

17Endob i Jesuse énggélingoo noy ni brab séménumbul mano, “I de fiyo kégélowoho no, énda kailanga roy muwae, éndob kailangay de wén déruu no. Enda ménangéyu dini inok tabaré kuy de métintu étéw, éndob ménangéyu dini inok tabaré kuy de wén salaén inok gésénule ro.”

18Wén i no sébaan fuweh, ménfuwasay de kuyug Juan Bautista brab de Fariseo. Atin wén i de étéw ménangéy dob Jesuse brab ménénginsa ro maro, “I de kuyug Juan brab de kuyug i de Fariseo, fuwasa ro. Sedek i de kaam do kuyug énda fuwasa ro?”

19Séménumbul i Jesuse mano, “Ufama, i de kana dob uyote, énda fuwasa ro ké diyo soy témérimawe lagéy. Taman diyo sénay témérimawe lagéy, énda fuwasa ro. 20Endob gégumah i gaiwe, ké méédot dob berowey témérimawe lagéy. Atin been nay noy gaiwe fuwasa ro. Ségiléw so bé de kagén kuyug, non amuk diniwu séna, énda fuwasa ro.”

21Tidéw béno, nuret Jesusey sébaane binuwaya fantag bé sébidanay mantuwe kétoroén brab tafaye kétoro i de Judio. Ménbéréh mano, “Enda i ségétéw étéw fégétabungén i mantuwe safut dob tafaye kégal. Non amuk rigoné no, kéménkén i mantuwe safut, atin méfendet i tafaye kégal, atin minut gétimal i rédet ne. 22Brab énda i étéw mérowo bé mantuwe arak dob tafaye ahuron arak rénigo bé kulit i ayame. Non amuk rigoné no, bétus i mantuwe arak i tafaye ahuron brab mébinasa méitis i mantuwe arak. Endob fatut i mantuwe arak ahurén dob mantuwe kulit ayam fédéngon de.”

Fantag bé gaiy kétéréne

23Wén i no sébaan fuweh gai kétérén, i Jesuse brab de kuyugén téménara ro dob de médoo do faréy. Atin amun ménagéw ro, i de kuyugén méndot ro bé de onok faréy. 24Tidéw béno, i de Fariseo ménbéréh ro dob Jesuse maro, “Sedek rigoné roy ni, non dob kitab tome énda fatut i gémalbéke ké gai kétérén?”

25Séménumbul i Jesuse mano, “Aw énda ba énggébasana kom i rénigo Datu Dabide? Wén i no gai toow fo mélayaf beroy de sundalo no. 26Mélaw ménahur ro dob lawi i Tuluse brab méndot bé ténulake fan brab namaén, atin niraya no soy de dumo no de. Rénigo noy ni fiyon fo ké dob kitabe fadi saén i fakaye mama bé ni fan. Rénigo noy ni dob gaiwe Abitar sénay gérotore fadi.”

27Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Rénigoy gai kétéréne kay de étéw, békén i étéwey rénigowe kay gai kétéréne. 28Mélaw i Nga i Kéilawane, sani Begéne, wén i kuwagib gu fantag bé atiy fakaye rigonén bé gaiwe kétérén.”