Search form

Markos 2:13

13Tidéw béno, i Jesuse ménangéy man dob fédoror i dogote Galilea. Atin énggumah i de médoo do étéw brab ménlimud ro dob Beene. Atin féngganaya noy témoroe bero.