Search form

Markos 2:23

Fantag bé gaiy kétéréne

23Wén i no sébaan fuweh gai kétérén, i Jesuse brab de kuyugén téménara ro dob de médoo do faréy. Atin amun ménagéw ro, i de kuyugén méndot ro bé de onok faréy.