Search form

Markos 3

Nuwa Jesusey étéwe ménsadil i kémér ne

1Tidéw béno, ménangéy i Jesuse man dob lawie féngadafay de Judio. Diyo soy ségétéwe lagéy ménsadil i kémér ne. 2Endob diyo soy de Fariseo méuyot témbo bé Jesuse. Mélaw ténulik ro, inok gito ro ké muwa bé no gai kétérén. 3Atin ménbéréh i Jesuse dob lagéye ni ménsadil i kémér ne mano, “Ay go dini dob téngaangay de étéw ni.” 4Tidéw béno, fénénginsaa noy de étéw mano, “Ati karang gome de, ati isuwe fakay dob kitabe bé gaiwe kétérén? Rémigo fiyo, loo ké tete? Témabang bé étéwe inok énda méléhuén, loo ké féléhuén?”

Endob ménantés ro. 5Atin ménkérit i Jesuse bé lala ne téméngténg bé de étéw géliwét de. Endob tete soy fédéw ne non bé de kétégas i de atura ro énda fo méuray i na ruwe bé ni lagéy. Tidéw béno, ménbéréh dob lagéye ni mano, “Bétérém i kémér ma nan.” Atin béntérén i kémér ne atin sonom béno, ménadi-adi. 6Tidéw béno, i de Fariseo toow ro fo ménkérit atin ménsut ro tidéw dob lawie féngadafan. Atin ménsélimud ro bé de étéw do modor bé Datu Herode brab ménséfagayun ro bé féléhué roy Jesuse brab rénigo roy bantak fédéw ruwe.

7Atin i Jesuse brab de kuyugén ménagéw ro man mangéy dob dogote Galilea, brab médooy de étéw ménfuray de. Tidéw ro Galilea brab Judea, 8brab tidéw Jerusalem, brab Idumea, brab tidéw fingé sébangay wayége Jordan, brab tidéw dob géliwéte bé Tirowe brab Sidone. I de ni do médoo étéw ménangéy ro dob Jesuse non énggélingoo roy kéluhanay de rénigo no do mékégaif. 9Atin non toow fo dakél i de ménlimud do étéw, i Jesuse bénréhén bé de kuyugén bé témafay ro sébaan awang édaa no inok énda mérasékén. 10Non énggéféadi-adino noy de médoo do étéw. Mélaw i kéluhanay de wén do déruuno sédéri ro fégédét dob Jesuse inok gékuwaha ro. 11Atin i kéluhanay de étéw rénahukoy de saitan, amun énggito roy Jesuse, méntéléngkéb ro dob adafa nuwe brab mékes ro maro, “Beemey Nga i Tuluse.”

12Endob i Jesuse génléén bero bé énda fégétiga ro de dob de ségiyo.

Fénémili Jesusey de folo bra ruwo gétéw apostol

13Tidéw béno, i Jesuse ménénagé mangéy dob burure brab ténawagén mangéy dob Beeney de fénémilién do waléy do sarigo no. Atin ménangéy ro dob Beene. 14Atin fénémilién i de folo bra ruwo gétéw, atin féndawétén bero do apostol (i atag ne “do sénugu”). Non fénodorén bero dob Beene, brab sugué no bero muret. 15Atin niraya no bero barakat inok gédédél ro do saitan rémahuk dob de étéw.

16Ay niy de dawét i de apostol do fénémilién: Simon (féndawét Jesuse Pedro so), 17Santiago brab Juan, sani de nga Sebedeo. I Jesuse féndawétén so bero Boanerges (i atag ne “do nga dégu”), 18brab Andres, Filipi, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago nga Alfeo, Tadeo, Simon sani ségétéwe toow fo gulaané noy ingéd ne, 19brab Judas Iskariot, sani ménfékéfoe bé Jesuse.

20Tidéw béno, i Jesuse ménule. Atin ménlimud man i médoowe étéw dob Beene. Mélaw i Jesuse brab de kuyugén, énda i uras ro mama. 21Atin i de samungén, amun énggélingoo roy ni, nangéy ro kénéfo, non bénréh i de étéw bunég kun.

22Atin wén i de témoro bé kitab i de Judio énggumah ro tidéw Jerusalem. Ménbéréh ro maro, “I Jesuse ni rénahuko Beelsebule, sani Satanase, i odoroy de saitan. Been i funa nuwe wén i barakatén démédél bé de saitan.”

23Mélaw i Jesuse ténawagén i de ni étéw mangéy dob Beene, brab nuretén beroy de binuwaya mano, “Enda fakayén ké féféraréyé Satanasey de dumo no saitan. 24Ufama, amuk wén i ingéd énda géséfagayun ro brab sétiboh ro, mébinasa. 25Taloo no i ségékurénge étéw dob sébaane lawi amuk énda so géséfagayun ro brab sékérit ro, waléy mébinasa. 26Ségiléw so bé Satanase. Buluk i de sugu-sugué no mésébaad énda géséfagayun ro, énda so gétindég i fangangatura nuwe, brab mébinasa.

27“I Begéne, ténabana kun i Satanase. Been i niy funa kuwe géféféraréyo kuy de kuyugén sani de saitan. Ufama, énda i ségétéw étéw géahur dob lawi i émbagére étéw atin tulisé noy tamuk ne taman énda na géikéto no de métah.

28“Béréhé ku begom i toowe, i kéluhanay de sala brab de tete kébéréh i de étéw fakay émfésagad. 29Endob i émbéréhe tete fantag bé Rémogor i Tuluse énggérigo sala énda émfésagada no non énda mékédan i nan sala taman sa taman.” 30Bénréh Jesusey ni non wén i de ménbéréh maro, “Rénahuko saitan i Jesuse, funa no géféféraréy bé de saitan.” Endob i toowe, Rémogor i Tulusey manangguwite bé Jesuse.

31Tidéw béno, énggumah i idéng Jesuse brab de tuwaréyén lagéy. Téménindég ro dob liyuy lawie, brab fén-uwito ro kébéréh bé tawagé roy Jesuse. 32Wén i de médoo do étéw ménlimud ménsar géliwét bé Jesuse, atin ménbéréh ro maro, “I idéng me brab de tuwaréyém diyo ro dob liyuwe. Méuyot ro géségito Beem.”

33Atin séménumbul i Jesuse mano, “Wén i ségiyo idéng gu brab do tuwaréy gu.” 34Atin iling-iling dob de étéw ménsar géliwét de brab ménbéréh mano, “Téngténg gom, ay niy de maak idéng gu brab do tuwaréy gu. 35Non i de étéw rémigo bé kétayay Tuluse, beroy do maak idéng gu brab do tuwaréy gu.”