Search form

Markos 3:10

10Non énggéféadi-adino noy de médoo do étéw. Mélaw i kéluhanay de wén do déruuno sédéri ro fégédét dob Jesuse inok gékuwaha ro.