Search form

Markos 3:11

11Atin i kéluhanay de étéw rénahukoy de saitan, amun énggito roy Jesuse, méntéléngkéb ro dob adafa nuwe brab mékes ro maro, “Beemey Nga i Tuluse.”