Search form

Markos 3:13

Fénémili Jesusey de folo bra ruwo gétéw apostol

13Tidéw béno, i Jesuse ménénagé mangéy dob burure brab ténawagén mangéy dob Beeney de fénémilién do waléy do sarigo no. Atin ménangéy ro dob Beene.