Search form

Markos 3:4

4Tidéw béno, fénénginsaa noy de étéw mano, “Ati karang gome de, ati isuwe fakay dob kitabe bé gaiwe kétérén? Rémigo fiyo, loo ké tete? Témabang bé étéwe inok énda méléhuén, loo ké féléhuén?”

Endob ménantés ro.