Search form

Markos 4

I binuwayae fantag bé sémabuge

1Wén i no sébaan fuweh, téménoro man i Jesuse diyo dob dogote Galilea. Atin toow fo dakél i ménlimude do étéw géliwét de. Mélaw ménda dob awange brab ménsar diyo gédét dob dénsaane, bé lala i de étéw téménindég dob dénsaane. 2Atin médooy de ténoroén bero fénagéwén dob de binuwaya.

3Ménbéréh mano, “Fégélingo gom. Wén i ségétéwe étéw ménangéy sémabug bé béne ne. 4Amun sénabugén i béne ne, i de dumo bé béne ne ménbigodoy dob doror i aguwone. Diyo énggumah i de kloh manok, atin nama ro. 5I de dumoy de béneén ménsawér dob fantade médooy de batéw de, éndob kloh saén i fantade médooy de batéw de, éndob kloh saén i fantade de. Tidéw béno, ménagad téménunoh non énda ménalém i fantade de. 6Endob amun sémbang i térésange, atin démawét foy médufe, ménlaay i nohoke brab ménléhu, non énda toow ménalém i de kédarir ro. 7I de dumoy de béneén ménsawér dob fantade wén i do suwar de énda séna téménunoh ro. Atin ménséréngan téménunoh i de suwar brab de nohok. Mélaw ménéfuk i de nohok brab énda énggéfogonok ro. 8Endob i de dumo bé de béne ménsawér dob fiyowe fantad, brab témunoh ro brab ménruk ro brab ménggonok ro médoo taman téléw folo takéf, ném folo takéf brab mératu takéf i séngae sébaan béne.”

9Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Fégitung gom i fantage bé ni bénréh gu begom amuk méuyot gom de ké gésobuto kom.”

10Tidéw béno, amun sébaa Jesuse séden, i de dumo bé de étéw énggégélingo bé ni binuwaya, beroy de folo bra ruwo gétéw do kuyugén ménangéy fégédét dob Beene. Atin ménénginsa ro fantag bé atag i de ni binuwaya. 11Atin séménumbul i Jesuse mano, “Dob begome do kuyug gu, fégésobutéy Tuluse begom i de ménbunéy fantag bé kéféguléw i Tuluse bé de étéwén. Endob dob de ségiyo étéw, énggélingoo ro saén i de ni fén-agéw dob de binuwaya, 12inok fiyon fo ké téngténgé ro fo toow, énda gito ro de. Brab fiyon fo ké gélingoo ro fo toow, énda gésobuto ro de. Non amuk gésobuto ro, gésénule ro bé de tete adat ro brab munur ro bé Tuluse, atin fésagada no bero.”

13Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Aw énda gésobuto kom i ni binuwaya? Ati mélaw i kégésobut gome bé de ségiyo kétoro gu fén-agéw dob de binuwaya? 14Ay niy atag i ni binuwaya énggélingoo kom. I atag i ni béne, been i kébéréh i Tuluse. Atin i de séségiyo-giyo gékélasi do fantad ségiléw bé de séségiyo-giyo gékélasi do étéw. Atin i sémabuge ureté noy kébéréh i Tuluse dob de séségiyo-giyo do étéw. 15I de dumo bé de béne ménlawu dob doror i aguwone. Diyo nama i de kloh manok. I atag i ni, wén i do étéw énggélingoo roy uret i Tuluse, éndob énggégumah i Satanase, atin kénda noy ni uret énggélingoo ro. 16I dumoy de béne ménsawér dob fantade médooy de batéw de. I atag i ni, wén i do étéw énggélingoo roy uret i Tuluse brab ténayakuf ro brab ménoror ro de. 17Endob loo bé de nohok énda ménalém i darir ruwe, énda so méégét i kéunur ruwe. Sémarig ro bé Tuluse singkow saén. Endob amuk kérégénan ron taloo no férasayén ro sabaf bé uret i Tuluse, magad mékédan i késarig ruwe. 18I de dumoy de béne ménsawér ro dob de duwaléy suwar. I atag i ni, wén i do étéw énggélingoo roy uret i Tuluse, 19éndob non bé de bukué ro fantag bé de kéuyag ro, brab kéuyot ruwe waléy kawasa, brab kéuyot ruwe bé de ségiyo do languntaman, been i niy funa ruwe gélifoto roy uret i Tuluse brab énda gérigono roy fatute kétayay Tuluse rigoné ro. 20Atin i de dumoy de béne ménsawér ro dob fiyowe fantad. I atag i ni, wén i de étéw énggélingoo roy uret i Tuluse brab toow fo nunuro ro. Mélaw rigoné roy kétayay Tuluse rigoné ro. I de dumo bero gérigono roy de fiyo, brab i de dumo bero gérigono ro na foy médoowe do fiyo, brab i de dumo bero toow na fo gérigo ro do médoo do fiyo.”

21Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Enda i témumon solo inok bunéyé no dob bukag i kurénge fénléngkéb, taloo no fédiyoé no dob fantad i katriwe. Yamula fédiyoé no dob fégonone de. 22Ségiléw so bé ni, i de kétoro gu ménbunéy béleewe, giton moso. Atin i kéluhanay éndae gésobuton béni, gésobuton moso. 23Komon fégitung gom fantag bé ni bénréh gu begom amuk méuyot gom de ké gésobuto kom.”

24Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Fétuntay gom i gélingoo kome. Non i kékukum gome bé de dumo gom do étéw, iringéy Tuluse so ké kukumé no begom, éndob toow na fo gétimal. 25Atin i étéwe mégélingo brab munur, méumanan nay kégésobut ne. Endob i étéwe énda munurén, fiyon foy klohe fégitungé no gésobuto no, dotén dob beene.”

26Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “I kédakél i kéféguléw i Tuluse bé de étéwén ségiléw bé kééruk i de béne sénabug i ségétéwe étéw dob fantade. 27Tidéw béno, témunoh i de béne fiyon fo ké énda gésobutoy sémabugey funay de nohok témunoh. Méruk i de nohok fiyon fo ké fuweh ké gémalbék taloo no kélungonon ké fidong. 28Non i fantade fétunohé noy de nohok brab féfégonoké no. Dob sunguwe de, démaun. Tidéw béno, musu. Tidéw man béno, kémifénén. 29Atin amuk lagasén, fakayén kétéwé no non énggumahén i gaiy kékétéwe de.”

30Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Ati fégiringo tom bé kéféguléw i Tuluse bé de étéwén? Ati binuwayae ureté tom? 31Ségiléw na bé toowe fo kloh béne, éndot i étéwe brab nohokén dob fantade. 32Tidéw béno, téménunoh brab ménruk taman ménwaléy toow fo dakél nohok. Atin ménongo dakél fongo, inok i de kloh manok salaga ro.”

33I uret i Tuluse nuret Jesuse dob de étéw fén-agéw dob de médoo do binuwaya loo bé ni. Nuretén bero taman énggésobuto ro. 34Enda i no kétoroén bero ké békén binuwaya. Endob amuk beroy de kuyugén saén brab énda i do ségiyo étéw diyo, fégétiga no beroy de atag i de binuwaya.

Féntéré Jesusey défuke

35Bé béno gai, amun sémingkufén, bénréh Jesuse dob de kuyugén mano, “Mifar tom mangéy dob difar i dogote ni.” 36Mélaw ténagak roy de ménlimud do étéw, brab i de kuyugén ménda ro dob awange énsara Jesuse. Tidéw béno, ménifar ro. Wén soy do ségiyo awang ménodor bero. 37Tidéw béno, amun diyo ron dob kérara i dogote, tékow énggumah i émbagére défuk. Atin nahuroy de bagél i awang ruwe taman gédét ménféno bé wayége. 38Endob i Jesuse diyo dob ulinay awange, ménfidong déménanan. Atin téningé i de kuyugén atin nulég ro maro, “Maistéro, aw énda i ula mé de ké mégra tom?”

39Tidéw béno, méntek i Jesuse brab génléén i réfuruhe brab de bagél mano, “Fétinanék gom!” Sonom béno, téménrén i réfuruhe, atin ménlingén-ngén i dogote. 40Atin ménbéréh i Jesuse dob de kuyugén mano, “Sedek mégilak gom? Aw énda séna sémarig gom?”

41Endob toow ro fo ménggilak atin ménsébéréh-béréh ro maro, “Ati nén mon i ni étéw? Fiyon i défuke brab de bagél géfétéréno no!”