Search form

Markos 4:10

10Tidéw béno, amun sébaa Jesuse séden, i de dumo bé de étéw énggégélingo bé ni binuwaya, beroy de folo bra ruwo gétéw do kuyugén ménangéy fégédét dob Beene. Atin ménénginsa ro fantag bé atag i de ni binuwaya.