Search form

Markos 4:15

15I de dumo bé de béne ménlawu dob doror i aguwone. Diyo nama i de kloh manok. I atag i ni, wén i do étéw énggélingoo roy uret i Tuluse, éndob énggégumah i Satanase, atin kénda noy ni uret énggélingoo ro.