Search form

Markos 4:20

20Atin i de dumoy de béne ménsawér ro dob fiyowe fantad. I atag i ni, wén i de étéw énggélingoo roy uret i Tuluse brab toow fo nunuro ro. Mélaw rigoné roy kétayay Tuluse rigoné ro. I de dumo bero gérigono roy de fiyo, brab i de dumo bero gérigono ro na foy médoowe do fiyo, brab i de dumo bero toow na fo gérigo ro do médoo do fiyo.”