Search form

Markos 4:26

26Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “I kédakél i kéféguléw i Tuluse bé de étéwén ségiléw bé kééruk i de béne sénabug i ségétéwe étéw dob fantade.