Search form

Markos 4:5

5I de dumoy de béneén ménsawér dob fantade médooy de batéw de, éndob kloh saén i fantade médooy de batéw de, éndob kloh saén i fantade de. Tidéw béno, ménagad téménunoh non énda ménalém i fantade de.