Search form

Markos 4:7

7I de dumoy de béneén ménsawér dob fantade wén i do suwar de énda séna téménunoh ro. Atin ménséréngan téménunoh i de suwar brab de nohok. Mélaw ménéfuk i de nohok brab énda énggéfogonok ro.