Search form

Markos 5:15

15Ménfégédét ro dob Jesuse brab énggito roy étéwe ni bé gétaho rénahukoy de médoo do saitan. Ménsar diyo, kéménégal brab métintunén i kéfégitung ne. Atin kéluhana ro mégilak ro de.