Search form

Markos 5:22

22Atin énggumah i ségétéwe étéw féndawét Jairo, ségétéw odoron dob lawie féngadafan kay de Judio. Amun énggito noy Jesuse, ménfégédét dob Beene brab méntéléngkéb dob adafa nuwe.