Search form

Markos 5:23

23Atin toow fo nongotén dob Jesuse mano, “I klohe kénogo ku toow fo kétimalan déméruun. Enggonén angéyém gamak inok adi-adi brab inok énda méléhuén.”