Search form

Markos 5:30

30Endob bé béno so, énggétiga Jesuse bé ménsut i barakat ne tidéw dob Beene. Mélaw méntékélid brab ménénginsa dob de ménlimud do étéw mano, “Ati kéménuwahe bé kégal guwe?”