Search form

Markos 5:33

33Tidéw béno, i libune ni énggétiga no atiy ménrigowe dob beene. Mélaw ménfégédét lémukub bé kégilak ne, atin méntéléngkéb dob adafa Jesuse. Brab bénréhén i kéluhanay toowe.