Search form

Markos 5:34

34Tidéw béno, bénréh Jesuse de mano, “Di, i kéféngintoow mey funa muwe ménadi-adi. Taus go ule brab kagonén émbuku. Endaén déméruun go bé ni déruun.”