Search form

Markos 5:35

35Amun béréhé Jesusey ni, énggumah i de étéw tidéw dob lawi Jairowe. Ménbéréh ro dob Jairowe maro, “Déménigurén i nga me. Endaén kailanga mo féangéyé mo diyo i Maistérowa nan.”